Denodo ลุยขยายธุรกิจ Data Management ในไทย ชูประสิทธิภาพ Data Fabric แบบ Logical (Thai)

Denodo ลุยขยายธุรกิจ Data Management ในไทย ชูประสิทธิภาพ Data Fabric แบบ Logical (Thai)

นายโรบิน ฟง รองประธานภูมิภาคและผู้จัดการทั่วไป Denodo กล่าวว่า ประเทศไทยมีความสำคัญมากในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยการมีองค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เข้ามาตั้งกิจการ และมีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง Denodo มีความสนใจในกลุ่มประเทศเอเชียอยู่แล้ว โดยอาเซียนนับว่าเป็นตลาดที่สำคัญของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก และประเทศไทยก็มีเศรษฐกิจที่ดีอันดับต้นของอาเซียน แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องของ GDP หรือจำนวนประชากร .

What's Next?

Gain real-time insights from your data and begin
your digital transformation today!